සිගරට් නවත්තගන්න වෙළෙඳ දැන්වීමක් සංවේදී වෙයි

සිගරට් බොන එක අපේ සිරුරුවලට හොඳම නැහැ.

හැබැයි සිගරට් බොන්න පටන්ගත්තු  කෙනෙක්ව එයින් ගලවන එකත් ලේසි නැහැ.

මේ ස්ටොක්හෝම් හි සාප්පු සංකීර්ණයක තියෙන වෙළඳ දැන්වීමක්.

මේ දැන්වීම හදල තියෙන්නේ දුම හඳුනාගැනීමේ විශේෂ සංවේදකත් එක්කයි.

ඒ නිසා මේ දැන්වීම කිට්ටුවෙන් සිගරට් දුමක් යන්තමින්වත් තිබුනොත් දැන්වීමේ ඉන්න පුද්ගලයා කහින්න  පටන්ගන්නවා.

Related posts:

Comments

comments