විද්‍යා ඝාතන නඩුවෙි සැකකරුවන් 12 දෙනාගේ බන්ධනාගාර කාලය දීර්ඝ කරයි

2015 මැයි මස 13 වන දින සමුහ දුෂණයට ලක්ව ඝාතනය කරන ලද විද්‍යා සිසුවියගේ නඩුවාරය ඊයේ (05) දින කයිටිස් අධිිකරණයේදී විභාහ කළ අතර, අදාල නඩුව පිළිබඳ වාර්තාව නීතිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්, ඒ පිළිබඳ පරීක‍ෂණයන් සිදුවන බවට අපාරාධ පරීක‍ෂණ නිලධාරින් විසින් අධිකරණය දැනුවත් කිරීමට අනුව එම නඩුවාරය එලඛෙන (19) දින දක්වා කල් දමා ඇති අතර, සැකකරුවන්ද එදින දක්වා රක‍ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස නියෝග කර ඇත.

Related posts:

Comments

comments