මුදල් අමාත්‍යංශය නිදිමතේ වැඩ : එස්. බී

සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩු 5000ක් පමණ ඇතත් ඒවා පිරවීමට මුදල් අමාත්‍යංශය ඈලි මෑලි ගතියක් දක්වන බව. සමාජ සවිබලගැන්වීම් සහ සුබසාධන ඇමැති එස්.බී දිසානායක මහතා පැවසීය.

දුප්පත්කම තුරන් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාට ඇති ඉලක්කය සපුරා ගැනීමේ වැඩි වගකීමක් ඇත්තේ තම අමාත්‍යංශයට වන බවත්, එය ඉටුකිරීමට නම් එම පුරප්පාඩු පිරවිය යුතුව බවත් ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

මුදල් අමාත්‍යංශය මේ සම්බන්ධයෙන් දක්වන ඈලි මෑලි ගතිය පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා දැනුම්වත් කර තිබෙන බව ද කී දිසානායක මහතා මුදල් අමාත්‍යංශයේ ප්‍රමාදය පිළිබඳ කණගාටු වන බව ද පැවසීය.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ 2017 වසරේ අමාත්‍යංශ ඉලක්ක පිළිබඳව නිලධාරීන් සමඟ ඊයේ (2) පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකදීය.

Related posts:

Comments

comments