නීතිඥයන්ට ලියන්න වෙබ් අඩවියක්

නීතිය පිලිබඳව දැනුම මහජනතාව වෙත ලබා දීම අරමුණු කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන බව පවසන වෙබ් අඩවියක් එය සාර්ථක කරගැනීම සදහා එක්වන ලෙස සියළුම නීතීඥවරුන්ට සහ නීතීඥවරියන්ට විවෘත ආරාධනයක් කරයි.

මිනිස් අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමත්, නීතිය පිලිබඳ දැනුම ලබා දීමත් අරමුණු කර ගෙන www.lawandlife.lk වෙබ් අඩවිය ක්‍රියාත්මක වන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්නේ නෛතික සාක්ෂරතාව ඉහල දැමීමත් අයිතිවාසිකම් ඉදිරියේ පසුපසට යන්නෙකු වෙනුවට ඉදිරියට එන දැනුවත් පුරවැසියෙකු බිහිකිරීමත්, නීති වෘත්තිකයන් සහ මහජනතාව අතර සම්බන්ධය හෘදයාංගම කිරීමත් එහි කාර්යභාරය වන බව එම වෙබ් අඩවිය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

එම අරමුණු මුදුන්පත් කරවා ගැනීම සඳහා www.lawandlife.lk සමග එක්වන ලෙස සියළුම නීතීඥවරුන්ට සහ නීතීඥවරියන්ට එම වෙබ් අඩවිය ආරාධනා කර තිබේ.

පහත මාතෘකා ඔස්සේ හෝ වෙනත් ඕනෑම නීතිය සම්බන්ධයෙන් විෂයානුබද්ධ හෝ අත්දැකීම් ආශ්‍රයෙන් සිංහල භාෂාවෙන් ලියූ ලිපි යොමු කරන මෙන් ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

කාලීන නීතිමය පුවත්, අයිතිවාසිකම්, ළමා හා කාන්තා අයිතිවාසිකම්, වැඩිහිටි සහ ආබාධිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ,රට රට වල නීතිමය පුවත්, නීති විශ්ලේෂණ හෝ පරිවර්තන, නීති ග්‍ර‍න්ථ පිලිබඳව, රට තුල සහ වෙනත් රටවල සිදුවන අයිතිවාසිකම් අරගල, නීති වෘත්තිය, විනිශ්චයකාරවරු හෝ අධිකරණ ක්‍ර‍මය පිලිබඳ ඇති විවේචන සහ යෝජනා, යුක්තිය වෙනුවෙන් සටන් කළ මිනිසුන්.

 

ගගන

Related posts:

Comments

comments