වාහන මාර්කට් එකට එන කවුරුත් මෙතෙක් නොදැක්ක සුපිරිම වැඩ්ඩා | PHOTO

මෝටර් රථ වෙළෙද පොළකට මෙතෙක් ආපු නැති සුපිරි ජීප් රථයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා.

නව වසරට නැවුම් අත්දැකීමක් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් තමයි මේ ජීප් රථය වෙළෙදපොළට එන්නට නියමිතව තියෙන්නේ.

මෙහි ඡායාරූප කිහිපයක් මේ වන විට අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගෙන තියෙනවා.

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් බලන්න…

dartz-black-alligator-1 dartz-black-alligator-2 dartz-black-alligator-3 dartz-black-alligator-4 dartz-black-alligator-5 dartz-black-alligator-6 dartz-black-alligator-7 dartz-black-alligator-9 dartz-black-alligator-12 dartz-black-alligator-13 dartz-black-alligator-14 dartz-black-alligator-15 dartz-black-alligator-16 dartz-black-alligator-17 dartz-black-alligator-24 dartz-black-alligator-25 dartz-black-alligator-27 dartz-black-alligator-28 dartz-black-alligator-29 dartz-black-alligator-33 dartz-black-alligator-36 dartz-black-alligator-39

Related posts:

Comments

comments