ඔබ මාසික විදුලි බිල රු. 3,000 ඉක්මවන LECO පාරීභොගිකයෙක්ද?

එසේ නම් මෙන්න ඔබට නැවත නොලැබෙන අනගි අවස්ථාවක් ……

සූර්ය බල සංග්‍රාමය වැඩසටහන යටතේ ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම ( LECO) විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ණය යෝජනා ක්‍රමය හරහා ඔබත් සහනදායි පොළී අනුපාතයකට සූර්ය විදුලිබල පද්ධතියක් සවි කර ගන්න.

මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය කා සදහාද?

01. ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයකු විය යුතුයි.
02. යෝජිත පරිශ්‍රයේ හිමිකාරිත්වය පාරිභෝගිකයා සතු විය යුතුයි.

මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමයේ විශේෂතාවයන්…

01. වාර්ෂික පොළී අනුපාතය 8%
02. රු. මිලියනයක උපරිමයකට යටත්ව 90% ක ණය මුදලක්
03. වසර 7ක් දක්වා ආපසු ගෙවීමේ කාලයක්
04. ඇපකරුවන් හෝ සුරැකුම් අවශ්‍යය නොවෙයි
05. වැටුප් පත්‍රිකා හෝ ආදායම් විස්තර ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍යය නොවෙයි 
06. ලියාපදිංචි සූර්යබල සැපයුම් ආයතනයක් හරහා ඔබගේ පරිශ්‍රය සදහා තාක්ෂණික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
07. මෙම යෝජනා ක්‍රමය 17/11/2016 දින සිට මාස 6 ක කාලයක් ඒ සදහා වෙන් කළ අරමුදල අවසන් වනතුරු ක්‍රියාත්මක වෙයි. ( ආසන්න වශයෙන් පළමු ගණුදෙණු කරුවන් 2,000 සදහා)

ඉක්මන් කරන්න. මෙම අනගි අවස්ථාව මග නොහරින්න.

වැඩි විස්තර සහ ලියාපදිංචි වීම සදහා අමතන්න.

0 779 779 468
0 113 165 166
0 773 710 973

Lalith Subasinghe
Related posts:

Comments

comments