මේ අවකාශයට අවශ්‍ය වන්නේ සමාජ ව්‍යාපාරයක අඩුවකි | VIDEO

සමාජය දිනෙන් දින සංකීර්ණත්වයට පැමිණෙමින් තිබේ සාම්ප්‍රදායික ආගමික මිත්‍යාවන්ගෙන් තව දුරටත් නවීන සමාජ ප්‍රශ්න හැසිරවීමට , කලමණාකරණය කිරීමට අපහසුය.

මේ අවකාශය තුලින් අළුත් මිත්‍යා දෘෂ්ඨිකයින් ප්‍රයෝජනය ගනිමින් සිටී.

දරා ගත නොහැකි සමාජ ප්‍රශ්න අභියස පීඩනයට ලක්වන්නන් සරළ සහ කෙටි ක්‍රම වෙත නැඹුරු වීම අහම්භයක් නොවන බව ඉතිහාසය විචාරන්නෙකුට ඇති පදම් සාක්ෂි ගලපා ගත හැකිය.

සංකීර්ණ සමාජ තත්වයන් සහ සමාජ ප්‍රශ්න හමුවේ මිත්‍යාව ඔස්සේ නොව නිවරදි , විද්‍යාත්මක සමාජ ව්‍යාපාරයන් ඔස්සේ ඊට මුහුණ දිය යුතුය ඒවා කලමණාකරණය කර ගැනීමට වෙර දැරිය යුතුය.

මේ අවකාශයට අවශ්‍ය වන්නේ සමාජ ව්‍යාපාරයක අඩුවකි.

ලංකා ඊ වොයිස්

 

Related posts:

Comments

comments