උවමනාව – කෙටි චිත්‍රපටය

මෙම නිර්මාණයේ මුල් නම නොදනිමු
ඒ වගේම මෙම චිත්‍රපටයේ ලබා දෙන පණිවිඩය වචන වලින් නොපවසයි ඉතාමත් කෙටි කාල සීමාවක් තුලදි,විශාල වචන භාවිතයකින් තොරව නිහඩ කෙටි චිත්‍රපටයක් ලෙසින් සමාජයට ලබා දෙනු ලබන පණිවිඩය කෙතරම් කම්පණයක් ජනත කරවීමට සමත් දැයි ඔබම තීරණය කරන ලෙසට ලංකා ඊවොයිස් පාඨක ඔබට ආරාධනය කරන්නෙමු.

Related posts:

Comments

comments