කවි කොළය

කලකට ඉහත සිටි සලෙලෙක් ලෙනින් කියා
කල වැඩ ටිකක් පෑනෙන් තිරයටත් ගියා
එනමුදු තවම ගැහැනුන් ඇත දෙනෙත් පියා
හේතුව කිමද අසනෙමු කවියකින් ලියා

අඹු සැමි දෙපස යුග දිවියක් ගත්දි ගිනී
කඩු පොලු රැගෙන රෙදි උස්සන් මැදට පැනී
නීතියෙ දෙවොලෙ වූ අවනඩු ඇතත් පෙනී
ලිය හිත වාදි ඇයි මෙතනදි හනී-බනී

රට කරවන්ට මහ බලයක් දීල ඇතී
කිම අද නිහඬ දියවන්නා මැදුර පැතී
මදහස නැගුනි මට එතනදි මෙහෙම හිතී
කොයි කිල්ලොටෙත් හුණු ඩිංගක් පමණ ඇතී

පූජාසනේ වැඩහිඳ යුග දෙනෙත් වසා
නීතියෙ සුරඹ බිහිරිව ඇත වලින් මුසා
ඒ වාසියෙන් හී ගෙන උන් මලවි ලෙසා
ආයෙත් කරනු ඇත අසරණ හදක් පසා

අගුලක් දමනු සිතැතිව මේ වැඩට නිසී
විවරවු මුවත් හෙට දවසෙදි යාවි වැසී
නැතිනම් ගැහැණු ගන්නේ පියවරක් කිසී
සලෙලුනි නුඹල කරපල්ලා දෙයක් රිසී

තනිකඩ දිවියෙ ඇති පාලුව යන්ට කියා
සිතුනත් විටක යස අඟනක් ගන්ට හොයා
අම්මප මේව දැක ඒ අදහසත් ගියා
එකෙකුට එකෙක් නැති ගෑනුන් මොකට මෙයා

– ඉසුරු බුද්ධික සෙනරත් –

Related posts:

Comments

comments