‘ඒක මට අදාල නෑනේ’ අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග | AUDIO

වාහන මිළ වැඩිවීම සම්බන්ධයෙන් තමන් කිසිමක් ප්‍රකාශ නොකල බව සංචාරක අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් කුමක් පැවසුවේදැයි තමාට මතක නැති බවත් පවසන ඇමතිරයා, වාහන මිළ ඉහළ යෑම සම්බන්ධයෙන් අදහස කුමක්දැයි විට පැවසුවේ එය තමන්ගේ අමාත්‍යාංශයට අයත් කාර්යයක් නොවන නිසා”ඒක මට අදාල නෑනේ” යනුවෙනි. වත්තල මං තීරුව කඩා දැමීම සම්බන්ධයෙන් විමසූ විටද ජෝන් ඇමතිවරයා පැවසුයේ “ඒක මට අදාල නෑනේ” කියාය.

පසුගිය දා මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ අදහස් දක්වමින් ජොන් අමරතුංග අමාත්‍යවරයා පවසා තිබුණේ අනවශ්‍ය අයත් මොටර් රථ මිලදී ගන්නා බැවින් මිල වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කළ බවයි.

Related posts:

Comments

comments