සෝභිත හිමිට ‘ යහ පාලනය’ එපා වෙලා

දැන් හොරුන්ම කෑ ගහනව හොරුන්ව අල්ලන්න.එත් හොරුන්ට හොරුන්ව අල්ලන්න අමාරුයි.මේක අපිට මහා බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒනිසා මිනිසුන්ට  ඕන ‍කලේ මේ පරිප්පු ටිකක් ලාභෙට කන්ඩ නෙමෙයි. මේ කුඩුකාරයෝ එතනෝල්කාර‍යෝ වංචනිකයෝ හොරු ටික අපේ ධනය ගසා කාපූ හැටි බලන්න.

Related posts:

Comments

comments