පෘතුවිය මෙන් ජීවය ඇති ග්‍රහලෝක 4ක් සොයාගැනේ (Video)

ග‍්‍රහලෝක හතරක පෘථිවිය මෙන් ජීවය ඇතැයි විශ්වාස කළ හැකි සාධක කිහිපයක් නාසා ආයතනය සොයාගෙන තිබෙනවා.

 

Live at 8 News 

Comments

comments