ඊජිප්තු ගුවන් යානය උඩු ගුවනේදී ගිනිගත් හැටි

ජිවිත 66 ක් එක්ක මධ්‍යධරණී මුහුදට ඉහළ අහසේදී අතුරුදන් වූ ගුවන් යානයේ කොටස් දකින්න ලැබුණා කියල ග්‍රීක රජය පසුගිය දවසක පැවසුවා.

සමහර ඊජිප්තු මාධ්‍ය, ගුවන් යානය අහසේදී ගිනිගත්ත දර්ශන කියලා දර්ශනයක් ප්‍රවෘත්තිවල විකාශය කරලා.

මේ දර්ශනය ඇත්තද කියලා තවමත් තහවුරු වෙලා නැහැ.

Comments

comments